Privacy verklaring

 

Privacybeleid Fysiotherapie Made2Move

Vanaf 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal er door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming. Bij Fysiotherapie Made2Move nemen wij privacy erg serieus. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de algemene geldende wetgeving. Binnen onze praktijk bent u verplicht persoonsgegevens en medische gegevens aan ons te verstrekken. Vandaar dat wij u bij deze uitleggen hoe wij met uw gegevens omgaan en informeren wij u over uw rechten en onze plichten van de AVG en WGBO. Zo weet u ook dat uw persoonsgegevens bij ons in veilige handen zijn en zullen blijven.

Fysiotherapie Made2Move gebruikt uw patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens zijn opgeslagen, namelijk uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan. (N.B. De informatie t.b.v. behandeling en voortgang ervan is vastgelegd in de modelregeling fysiotherapeut- cliënt in artikel 16 t/m 25, Wet WGBO-modelregeling van het KNGF.)

Wij vragen bij het intake gesprek toestemming aan u voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het doel van dataopslag. Tevens vragen we bij de intake toestemming om korte verslaglegging naar uw huisarts te versturen. U heeft het recht de toestemming hiervoor ten alle tijden in te trekken.

Wij delen patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Wel worden er gegevens gedeeld met de zorgverzekeraar ten behoeve van de declaraties van het zorgtraject.

Wij bewaren patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Wij informeren patiënten indien wij bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verrichten.

Toelichting
Behalve de fysiotherapeut die u behandeld, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de elektronische registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het ten alle tijden het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen of verwijderen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen. Dit zijn de volgende gegevens; Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, sekse, burgerservicenummer, medische gegevens, gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Fysiotherapie Made2Move maakt gebruik van andere organisaties om verwerkingen op uw gegevens uit te voeren. U moet hierbij denken aan leveranciers van software om u bij behandelingen in te schrijven, declaraties aan zorgverzekeraars in te dienen en afspraken van behandelingen in te plannen. Fysiotherapie Made2Move blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor uw gegevens en zal erop toezien dat deze organisaties uw gegevens volgens de eisen van de AVG verwerken.

Uw gegevens kunnen, geanonimiseerd, met uw toestemming, gebruikt worden voor audits en scholing. En voor multidisciplinair overleg met huisarts, diëtiste, etc. niet anoniem maar altijd met uw toestemming. Tenzij er gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde of er wanneer sprake is van een wettelijk voorschrift welke de zwijgplicht van de therapeut doorbreekt.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien. Gegevens blijven 15 jaar bewaard in het archief van ons systeem. (Zoals aangegeven in WGBO)